همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۵:۲۹

کابل افغانستان

Background image

انجنیر جیودیزی و کارتوگرافی

هدف وظیفه: ترتیب نقشه‌های کارتوگرافی و استفاده از شبکات جیودیزیکی، ترتیب و تنظیم گزارشات و ارایه آن به بخش مربوطه جهت بهبود و موثریت امور فعالیت های کاری پروژه.

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۵:۲۵

کابل_ افغانستان

Background image

 انجنیردیزاین خط(Railway Track Engineer Design)

هدف وظیفه: طرح و دیزاین پروژه های خط آهن با در نظرداشت نورم و ستندردهای ملی و بین المللی  و حصول اطمینان از دیزاین خط پروژه ها.

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۵:۲۲

کابل_ افغانستان

Background image

 انجنیر سروی توپوگرافی

هدف وظیفه: سروی مقدماتی و تخنیکی، تثبیت مسیرپروژه‌ها و نقطه گذاری ارقام تهیه شده بعد از سروی پروژه ها، ترتیب و تنظیم گزارشات و ارایه آن به بخش مربوطه جهت بهبود و موثریت امور فعالیت های . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۵:۱۸

کابل_ افغانستان

Background image

انجنیردیزاین سترکچر(Senior Structure Engineer)

هدف وظیفه: دیزاین و کنترول از پروژه های خط آهن با در نظرداشت نورم و ستندردهای ملی و بین المللی  و حصول اطمینان از دیزاین پروژه ها.

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۵:۱۳

هرات_ افغانستان

Background image

انجنیر کنترول کیفیت (QC)

هدف وظیفه:  نظارت و کنترول از کیفیت ساخت و ساز پروژه ها مطابق نقشه، بل احجام، مشخصات تخنیکی ونورم های ملی وبین المللی، ترتیب وتنظیم گزارشات و ارایه آن به بخش مربوطه جهت بهبود و موثریت . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۵:۹

هرات_ افغانستان

Background image

انجنیر سروی و برآورد احجام(Quantity Survey)

هدف وظیفه:  کنترول و برآورد احجام کاری پروژه ها درساحه  و ارایه گزارشات به بخش مربوطه جهت حصول اطمینان از کمیت و کیفیت فعالیت های کاری پروژه در ساحه،

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۵:۰

هرات_ افغانستان

Background image

انجنیر حفظ و مراقبت تاسیسات و ساختمان های ایستگاه خط آهن تورغندی

هدف وظیفه: حفظ و مراقبت و حصول اطمینان از نگهداری فعال تاسیسات و ساختمان های ایستگاه تورغندی

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۴:۵۴

هرات_ افغانستان

Background image

مسئول سیستم اسیکودا 

هدف وظیفه: دیتا اینتری آمار و ارقام انتقالاتی مطابق به بارنامه های اموال تجارتی و حفاظت و نگهداری اسناد مربوطه

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۴:۴۹

فاریاب_ افغانستان

Background image

مسئول محاسبه و تعرفه های ایستگاه خط آهن آقینه

هدف وظیفه: محاسبه و صدور تعرفه ها و نگهداری اسناد مربوط به ارایه خدمات در ایستگاه خط آهن آقینه

Pagination