واحدهای دومی اداره خط آهن افغانستان

 

اداره خط آهن افغانستان دارای چهار واحد دومی (ریاست خط آهن بلخ، ریاست خط آهن هرات، ریاست خط آهن آقینه و آمریت خط آهن کندهار)، در ولایت‌های بلخ، هرات، فاریاب و کندهار است.

این واحدها به هدف تأمین شرایط مصئون و دوامدار انتقال اموال تجارتی، مدیریت و رهبری امور بهره‌برداری، حفظ و مراقبت تأسیسات خط آهن آقینه، ارتقای مهارت‌های مسلکی کارمندان زیر اثر، تطبیق پلان‌های انکشافی و خدماتی اداره خط آهن ایجاد شده است.

شمېره

اداره

موقعيت

رئيس / آمر

تماس نمبر

معلومات بیشتر

۱

ریاست خط آهن بلخ

چهار راهی نور_ نارسیده به تانگ تیل رئیس زاده نمبر۲

مولوی محمد شفیق محمود

0704748423

معلومات بیشتر

۲

ریاست خط آهن هرات

روبرو درب سیلو_ شاهراه هرات قندهار_ ساحه پشتون پل_ولسوالی گذره

مفتی محمد نسیم محمدی

0702527626

معلومات بیشتر

۳

ریاست خط آهن فاریاب

ولسوالی خان چهار باغ_ غرب ریاست شاروالی آقینه_ بندر آقینه

مولوی عبدالنصير شيخ زاده

0707948646

معلومات بیشتر

۴

آمریت خط آهن قندهار

ناحیه ۱۱، عینو مینه

مولوی رحمت الله رحمت

0705532436

معلومات بیشتر