گالری

آموزش کارمندان اداره خط آهن افغانستان در ایران به روایت تصویر

مراسم افتتاح خط آهن آقینه- اندخوی به روایت تصویر!

خط آهن آقینه- اندخوی آمادۀ افتتاح و بهره‌برداری

مهم ترین اخبار ماه قوس اداره خط آهن افغانستان

روند ساخت خط آهن آقینه- اندخوی جریان دارد و در حال حاضر بیشتر از 85 درصد کار ساختمانی این پروژه تکمیل شده است. پروژه خط آهن آقینه - اندخوی 31 کیلومتر طول دارد و قرار است تا چند ماه دیگر کارهای باقی‌مانده آن تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شود.

مراسم افتتاح خط آهن خواف- هرات به روایت تصویر

آغاز کار ساختمانی ۴۳ کیلومتر خط آهن در هرات!

خط آهن خواف – هرات؛ محرک اتصال و انکشاف منطقه‌یی خط آهن خواف – هرات که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اتصال منطقوی می‌باشد، بهره‌برداری از آن توسعه اقتصادی، رفاع اجتماعی و افزایش تجارت و ترانزیت را در پی‌ خواهد داشت.

ورود قطار‌های باری و مسافری از ایران به افغانستان

شروع مجدد درس‌های محصلین خط آهن افغانستان در اوزبیکستان

خط ‌آهن محرک انکشاف و اتصال منطقوی/ خط آهن هرات - خواف به روایت تصویر

ورود نخستین قطار آزمایشی مسافربری از خاک ایران به افغانستان و بازدید مشترک هیأت‌های دو کشور از تأسیسات خط آهن خواف- هرات

امضای تفاهم‌نامه‌های ایجاد انستیتوت ملی خط‌ آهن و انستیتوت ملی سرکسازی

پروسه «دیتیل دیزان» فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارد

تعمیر اداری آمریت خط آهن کندهار به بهره‌برداری سپرده شد

آموزش کارمندان اداره خط آهن وزرات ترانسپورت در کشور چین

Pagination