ضرورت ایجاد خط آهن افغانستان

افغانستان با داشتن منابع سرشار معدنی بخصوص آهن و مس هنوز هم از داشتن یک خط آهن که جواب‌گوی نیازمندی‌های حمل و نقل کالاهای تجارتی و منابع معدنی باشد محروم است. هم‌چنین کشور برای حمل و نقل کالاهای وارداتی و صادراتی وابسته به راه‌های زمینی بوده، ولی نبود شبکه خط آهن باعث می‌شود که غیر اقتصادی وزمان‌گیر باشد.

با توجه به این‌که افغانستان کشور محاط به خشکه است، فقدان خطوط آهن باعث کاهش رشد اقتصاد، تجارت و تولیدات معدنی، زراعتی و صنعتی می‌گردد و توانایی این کشور محاط به خشکه را برای رشد اقتصادی و اتصال به کشورهای منطقه محدود می‌سازد. شبکه خط آهن افغانستان فرصت مبادلات تجارتی را تقویه و باعث انکشاف و تحکیم اقتصاد ملی در کشور شده و منحیث یک عامل موثر ترانسپورتی و ترانزیتی باعث وصل آسیای مرکزی و آسیای جنوبی می‌شود و در نتیجه باعث کاهش فقر و ارتقاء سطح زندگی مردم می‌گردد.

پروژه‌های خط آهن یکی از عوامل موثر جهت تامین امنیت بوده و در قسمت اشتغال‌زایی نیز موثر می‌باشد. به همین دلیل سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقوی آسیای مرکزی CAREC، اتحادیه همکاری‌های منطقوی آسیای جنوبی SAARC و سازمان همکاری و اقتصادی ایکو (ECO)انکشاف و ایجاد خط آهن در افغانستان را ضروری دانسته و از آن حمایت می نمایند.