همه بست های خالی

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۴:۵۲

کابل ـ افغانستان

Background image

کارشناس طرح و تسوید اسناد تقنینی

هدف وظیفه: تنظیم و انسجام حمایت های تخنیکی در طرح و انکشاف مقرره ها، لوایح، و انکشاف مقرره ها، لوایح، طرزالعمل ها و رهنمود ها مربوط به خدمات خط آهن ورسیدن به نیاز مندی های اداره در عرصه . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۴:۴۶

کابل ـ افغانستان

Background image

کارشناس دیتابیس و راپوردهی (MIS)

هدف وظیفه: جمع آوری و ثبت معلومات و ارقام در دیتابیس مربوطه به صورت دقیق جهت دسترسی بموقع و ترتیب گزارش ها از تطبیق پلان ها، فعالیت ها، پروژه ها و پالیسی ها

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۴:۴۲

کابل ـ افغانستان

Background image

کارشناس حواله جات عادی

هدف وظیفه: بررسی، ترتیب و تنظیم حواله های عادی و نظارت از طی مراحل اسناد مربوطه، راپور های محاسباتی، جمع آوری معلومات حسابی و توحید گزارشات

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۴:۳۴

کابل ـ افغانستان

Background image

کارشناس حواله جات انکشافی

هدف وظیفه: بررسی، ترتیب و تنظیم حواله های انکشافی و نظارت از طی مراحل اسناد مربوطه، راپور های محاسباتی، جمع آوری معلومات حسابی و توحید گزارشات و تطبیق حواله های اجراشده سیستم مالی . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۴:۳۱

کابل ـ افغانستان

Background image

کارشناس تخصیصات عادی

هدف وظیفه: تحلیل و ارزیابی، اخذ تخصیصات بودجه عادی و تطبیق فورمه جات بودجوی در سیستم مالی (AFMIS)، تشخیص پروژه ها و ارائه مشوره در اجرای تخصیص در ریاست های ولایتی و مرکزی

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۴:۲۳

کابل ـ افغانستان

Background image

کارشناس تخصیصات انکشافی

هدف وظیفه: تحلیل و ارزیابی و اخذ تخصیصات بودجه انکشافی، تطبیق فورمه جات بودجوی در سیستم مالی AFMIS و طی مراحل فورمه جات بودجوی مطابق(COA)

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۴:۱۷

کابل ـ افغانستان

Background image

کارشناس انسجام امور بین المللی (OTIF,OSJD,UIC)

هدف وظیفه: طرح و تدوین موافقتنامه های همکاری و نظارت از تطبیق معاهدات و قراردادهای امضا شده با سازمان های ملی و بین المللی به منظور تامین شفافیت بهتر و ایجاد تعدیلات لازم در پالیسی ها و . . .

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۴:۸

کابل ـ افغانستان

Background image

آمرتکنالوژی معلوماتی

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت، کنترل و فراهم آوری تسهیلات جهت عرضه خدمات تکنالوژی به اداره

شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۱۴:۱

کابل ـ افغانستان

Background image

آمر توحید عواید

هدف وظیفه: مدیریت و تنظیم امور عواید، انکشاف و طرح پلان جهت بلند بردن عواید، تشخیص منابع عایداتی، نظارت و کنترول از امور مربوطه

Pagination