انجنیر ساختمان پروژه

Kalimullah Sah…
چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ - ۱۶:۵۴
انجینر ساخنمان پروژها

Publish Date

Closing Date

Sorry...This form is closed to new submissions.

 

لایحه وظایف پست‌های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

انجنیر ساختمان پروژه

 

بست:

NTA - 

 

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

 

بخش مربوط:

ریاست ساختمان زیربناها

 

موقعیت بست:

 

 

تعداد پست:

1

 

گزارشده به:

انجنیر هماهنگ کننده پروژه و آمر نظارت پروژه ها

 

گزارش­گیر از:

 

 

کد بست:

 

 

تاریخ بازنگری:

01/05/1402

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف وظیفه:  مراقبت ،کنترول  و حصول اطمینان از تطبیق پروژه ها مطابق پلان کاری، نقشه ها، بل احجام کار، مشخصات تخنیکی و نورم های بین المللی.

صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری خویش در مطابقت با نیازمندی پروژه؛
 2. مراقبت و کنترول از تمامی فعالیت های تطبیق پروژه، حصول اطمینان از کمیت و کیفیت پروژه؛
 3. مراقبت،کنترول و حصول اطمینان از تطبیق پروژه طبق پلان کاری، نقشه های تائید شده، مشخصات تخنیکی و شرایط قرارداد منعقده؛
 4. کنترول، مراقبت و جلوگیری از مصارف و زمان اضافی با در نظر داشت بودجه اصلی و معیاد قرارداد در پروژه های ساختمانی خط آهن؛
 5. نظارت از تمامی تست های لازمه به شکل دوامدارکه مطابق مشخصات پروژه انجام میگردد،
 6. کنترول، بررسی و تائید انوایس های ارایه شده قراردادی به اساس کار حقیقی انجام شده و بل احجام کار پروژه در هماهنگی با انجنیر برآورد و مدیر پروژه؛
 7. کنترول، مراقبت و حصول اطمینان از تطبیق تمامی مسائل ایمنی پروژه؛
 8. تهیه، ترتیب و ارایه پلان های یومیه، هفته وار، پانزده روزه،ماهوار و سالانه پروژه؛
 9. تشخیص و بررسی نیازمندی های پروژه در مطابقت با وضعیت ساحه و ارایه راهکار های مناسب برای تطبیق پروژه ها؛
 10. اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصالح مطابق به قوانین، مقررات واهداف اداره؛

وظایف مدیریتی:

   1. تهیه و ترتیب پلان کاری یومیه، هفته وار،ماهوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی به منظور رسیدن به اهداف تعین شده پروژه؛

2-  تهیه، ترتیب و ارایه گزارش تکمیلی پروژه و حفظ و نگهداری تمامی اسناد پروژه در دفتر ساحوی؛  

3- تهیه و ارایه راپورهای روزانه هفته وار، ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از پیشرفت فزیکی پروژه؛

 1. ترتیب و تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت در بخش تطبیق پروژه برای کارمندان اداره در صورت نیاز؛
 2. اداره،مدیریت، پلانگذاری و سازماندهی بودیجه و معیاد تعین شده پروژه طبق شرایط قرارداد؛

وظایف هماهنگی:

 • ایجاد هماهنگی و همکاری لازم با تیم مراقبت کننده پروژه، شرکت قراردادی،قدمه ولایتی و مدیر پروژه در جریان تطبیق پروژه؛
 • هماهنگی و تامین ارتباط با بخش های مربوطه و سایر بخش های مرتبط جهت انسجام بهتر امور؛

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری خط آهن، انجنیری ساختمان های ترانسپوتی، انجنیری سیول، و به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ترجیح داده میشود.

تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط به وظیفه حد اقل شش سال برای دارندگان سند تحصیلی لیسانس و حد اقل پنج سال برای ماستر(با ارایه اسناد مبنی بر انجام کار مرتبط به وظیفه در پروژه های بزرگ زیر بنائی)؛

مهارت­‌های لازم :

 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری)؛
 • تسلط به زبان انگلیسی ( تحریر و تکلم )؛
 • مهارت‌های کمپوتری دربرنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
 • آشنایی با تجهیزات و سایل سروی؛
 • آشنایی با پروگرام Primavera ؛

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

از تمام کاندیدان محترم تقاضا می‏گردد تا کاپی‌های خلص سوانح (cv)، سند تحصیلی تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی، سند تجربه کاری، قرارداد و تذکره خویش را در فارمت پی دی اف به ایمیل‌ آدرس‌ ذیل hr.recruitment@ara.gov.af ارسال نمایند و ھمچنان از تمام کاندیدان محترم تقاضا می‏گردد تا عنوان بست را در درخواست خویش ذکر نمایند.