آمریت خط آهن قندهار

آمریت قندهار


آمریت خط آهن قندهار به هدف تأمین شرایط مصئون و دوامدار انتقال اموال تجارتی، مدیریت و رهبری امور بهره‌برداری، حفظ و مراقبت تأسیسات خط آهن آقینه، ارتقای مهارت‌های مسلکی کارمندان زیر اثر، تطبیق پلان‌های انکشافی و خدماتی اداره خط آهن، ایجاد شده است.

به اساس تشکیل منظور شده سال 1399، آمریت اداره خط آهن قندهار، متشکل از یک بست 3، سه بست 4، یک بست 5، یک بست 7 و یک بست 8 می‌باشد که در مجموع 7 بست دارد.