ریاست خط آهن بلخ

ریاست خط آهن مزار


ریاست خط آهن بلخ، به هدف تأمین شرایط مصئون و دوامدار انتقال اموال تجارتی، مدیریت و رهبری امور بهره‌برداری، حفظ و مراقبت تأسیسات خط آهن بلخ، ارتقای مهارت‌های مسلکی کارمندان زیر اثر، تطبیق پلان‌های انکشافی و خدماتی اداره خط آهن، ایجاد شده است.

این ریاست به اساس تشکیل منظور شده سال۱۳۹۹، یک بست ۲، پنج بست ۳، یازده بست ۴، پنجاه و سه بست ۵، سه بست ۶، شش بست ۷ و سه بست ۸  که در مجموع ۸۲ بست می‌باشد در این حیطه نظارت فعالیت می‌نمایند.
اهمیت اتصالی و اقتصادی خط آهن مزارشریف - حیرتان

خط آهن مزارشریف - حیرتان، یکی از مسیرهای اصلی انتقال اقلام تجارتی و ترانزیتی کشور می‌باشد که افغانستان را از طریق شبکه خط آهن کشور اوزبیکستان به کشور های آسیای میانه، روسیه و چین وصل کرده است.

روزانه صدها واگون حامل هزاران تُن اموال تجارتی، مشمول مواد غذایی، نفتی، ساختمانی، تولیدات و محصولات زراعتی، از طریق این خط آهن میان افغانستان و کشورهای مختلف آسیایی انتقال می‌یابد.

پروژه خط آهن حیرتان- مزارشریف دارای 75 کیلومتر خط اصلی و 31 کیلومتر خطوط فرعی و همچنان دارای ۵ ایستگاه‌ عملیاتی و عبوری ( حیرتان، جیرتان، تازه امید، نایب‌ آباد و مزارشریف)  میباشد.

انتقالات


خط آهن حیرتان- مزارشریف که در سال ۲۰۱۰ میلادی تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شد، از آن زمان تاکنون، از این تأسیسات مطابق به معیارهای بین‌المللی، حفظ و مراقبت صورت گرفته است.

وظایف، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های کاری ریاست خط آهن بلخ:

برنامه‌ریزی و توظیف نیروی کاری در بخش‌های مختلف خطوط آهن و حصول اطمینان از در دسترس بودن آن‌ها در اوقات مختلف برای فعال نگهداشتن شبکه‌ خط آهن؛ شناسایی مشکلات ایمنی و محافظتی در استیشن‌ها و مسیرهای خطوط آهن؛ مدیریت و نظارت از امور مربوطه به حفظ و مراقبت، بهره‌برداری خط آهن و استیشن‌های مربوط؛  بررسی و حصول اطمینان از فعال بودن تجهیزات بخش‌های خدمات تخنیکی( ورکشاپ‌های تخنیکی، پارکینگ وسایط حمل و نقل)؛ حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیت، آموزش و انکشاف مهارت‌های کارکنان؛ مدیریت و نظارت از ارایه خدمات معیاری و به موقع به مشتریان و جلب اعتماد آن‌ها؛ برنامه‌ریزی، انکشاف و انتقال مهارت‌های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ‌ها، سمینارها و آموزش‌های جریان کار؛ حصول اطمینان از تأمین ارتباط و هماهنگی شرکت‌های ترانسپورتی، حمل و نقل و سایر سهم‌داران به منظور انتقال به موقع کالاهای تجارتی؛ مدیریت و نظارت از تطبیق پلان‌های عملیاتی ساحوی و شاخص‌های تعیین شده در مطابقت با اهداف استراتیژیک اداره؛ مدیریت و رهبری امور مربوط به قطارها در استیشن‌ها و مسیرهای خطوط آهن به شکل روزانه به منظور ارائه خدمات بهتر طبق پلان‌های منطقوی مربوطه؛ تحقق اهداف و برنامه‌های استراتژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛ حصول اطمینان از استفاده درست و دقیق وسایل و تجهیزات ایمنی جهت جلوگیری از خطرات احتمالی در خطوط آهن؛ تأمین ارتباط و هماهنگی با بخش‌های مرکزی اداره جهت انجام بهتر امور و ارتباط با ادارات مختلف و سکتور خصوصی و انسجام امور؛ ارزیابی اجراآت و عملکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری اداره.

ریاست خط آهن بلخ، به‌صورت همه‌روزه، هفته‌وار، ماهوار و ربعوار، از مسیر خط آهن حیرتان-مزارشریف، ایستگاه‌ها، پل‌چک‌ها، لوکوموتیف‌ها و واگون‌های مورد استفاده در این خط آهن، نظارت می‌کند.

این ریاست در همکاری با شرکت قراردادی سوگدیاناترانس(اوزبیکستانی) به‌صورت دوامدار نواقص و تخریبات احتمالی در این خط آهن- از نقطۀ صفری (پل دوستی) تا انتهای خط (مزارشریف)- از قبیل انحرافات افقی و عمودی، نشست خط و هم‌چنان، سیستم سیگنالینگ برق مخابرات، را نظارت کرده و به آن رسیدگی می‌کند.

حفظ و مراقبت منظم از خط آهن حیرتان-مزارشریف

حفظ و مراقبت خط آهن یک پروسۀ دوامدار و مهم برای نگهداری تأسیسات، تداوم روند انتقالات، تأمین امنیت و مصوونیت رفت‌وآمد قطارهای باربری در مسیر خط، می‌باشد.

از این‌رو، اداره خط آهن افغانستان در کنار تطبیق پروژه‌های زیربنایی خط آهن، تلاش کرده است که از امکانات، تجهیزات و تأسیسات موجود خط آهن کشور، به‌درستی حفظ و مراقبت شود.

حفظ و مراقبت داومدار


ریاست خط آهن بلخ، به‌صورت همه‌روزه، هفته‌وار، ماهوار و ربعوار، از مسیر خط آهن حیرتان-مزارشریف، ایستگاه‌ها، پل‌چک‌ها، لوکوموتیف‌ها و واگون‌های مورد استفاده در این خط آهن، نظارت می‌کنند.

این ریاست در همکاری با شرکت همکار اوزبیکستانی (اس‌تی) به‌صورت دوامدار نواقص و تخریبات احتمالی در این خط آهن -از نقطۀ صفری (پل دوستی) تا انتهای خط (مزارشریف)- از قبیل انحرافات افقی و عمودی، نشست خط و هم‌چنان، سیستم سیگنالینگ برق مخابرات، را نظارت کرده و به آن رسیدگی می‌کند.