مقرره‌ها

  • مقرره توقف واگون‌ها در ایستگاه‌های خط آهن
  • مقرره حریم خط آهن (به زودی نهایی می‌شود)
  • مقرره تنظیم و تطبیق امور ایمینی خط آهن (تحت کار است)
  • مقرره طرز استفاده از صندوق وجهی و حساب بانکی خاص خط آهن (تحت کار است)
  • مقرره تشکیل و صلاحیت‌های اداره خط آهن (تحت کار است)
  • مقرره کرایه و سفریه کالاها و مسافرین (تحت کار است)
  • مقرره تهیه، ترتیب و استفاده از یونیفرم کارکنان خط آهن (در دستور کار است)