د افغانستان اوسپني کرښو کډ استېشنونه

  • د افغانستان اوسپني کرښو د ادارې کډ
  • د افغانستان اوسپنۍ کرښو د بار وړونکو استېشنونو کډ
  • د افغانستان اوسپني کرښو د وتلو پولو کډ
  • د افغانستان پوله ییزو سیمو او استېشنونو ترمنځ واټن