د افغانستان اوسپني کرښو کډ استېشنونه

د افغانستان اوسپني کرښو د ادارې کډ

د افغانستان اوسپنۍ کرښو د بار وړونکو استېشنونو کډ

د افغانستان اوسپني کرښو د وتلو پولو کډ

د افغانستان پوله ییزو سیمو او استېشنونو ترمنځ واټن