اقدامات مهم و اساسی اداره خط آهن افغانستان جهت مبارزه با فساد اداری در سال مالی 1399

اداره خط آهن افغانستان همواره در تلاش تأمین شفافیت و جلوگیری از هر گونه سوء استفاده بوده، در تطبیق پروژه‌های خط آهن، تهیه و فراهم‌سازی اجناس، امور ساختمانی و خدمات (مشورتی و غیر مشورتی ) و سایر فعالیت‌های اداره در مطابقت به قوانین، مقررات و طرزالعمل‌های مربوطه کار کرده که عمده‌ترین آن‌ها قرار ذیل است:

•        بررسی و نظارت متواتر از پروژه‌های خط آهن به منظور تطبیق درست، تآمین شفافیت و جلوگیری از فساد اداری.

•        نصب سیستم اسیکودا در بنادر خط آهن جهت ثبت دقیق مقدار و نوعیت اموال منتقل شده از مسیرها و ایستگاه‌ها.

•        تطبیق پلان عمل مبارزه علیه فساد اداری، مطابق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری.

•        استخدام بست‌های خالی و بست‌های سرپرستی از طریق رقابت آزاد.

•        ایجاد سیستم گزارش دهی هفته‌وار، ماهوار وربعوار به‌خاطر تامین شفافیت.

•        تهیه و اجرای یک طرزالعمل مشخص برای تنظیم و اعزام کارمندان به بورسیه‌ها درخارج کشور .

•        ثبت معلومات تمام کارمندان اداره در سیستم HRMIS  کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

•        ایجاد سیستم و ثبت سوانح کارمندان به‌صورت الکترونیکی .

 این اداره از فعالیت‌ها و برنامه‌های خویش به مراجع ذیربط و رسانه‌ها گزارش و معلومات موثق ارایه نموده است.