تاثیرات اقتصادی و اجتماعی از تطبیق پروژه های انکشافی خط آهن بالای زندگی مردم

  • دسترسی تجار ملی به بازارها و مارکیت‌های بین المللی از طریق خط آهن.
  • فراهم کردن زمینه ترانسپورت، تجارت و ترانزیت مصون، موثر و پایداربرای کشور.
  • افزایش سطح صادرات اقلام تجارتی و تولیدی افغانستان از طریق خط آهن.
  • فراهم آوری تسهیلات، امکانات و ارایه خدمات ریلی در مسیر‌های خطوط آهن.
  • کاهش نرخ مواد اساسی و وارداتی در بازار های داخلی کشور.
  • جلب سرمایه‌گذاری کشورها و نهادهای بیرونی برای سرمایه‌گذاری در سکتور خط آهن افغانستان.
  • بلند رفتن عواید دولت ناشی از انتقالات و ترانسپورت خط آهن.

در مجموع تمام پروژه‌های اداره خط آهن افغانستان عام‌المنفعه بوده و تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بالای وضعیت اقتصادی واجتماعی مردم عام دارد.