اسټیشنونه

د افغانستان د اوسپنۍ پټلی اداری بدرونه او استیشنونه په دیو مهمو برخو وېشل شوي چی په لاندی ټول دی.

۱. د وچی بندرونه (Dray ports)

۲. څو الخیزه بندرونه (Multimodal hub )

۳. فعال استیشنونه

د وچی بندرونه (Dry port) چی د افغانستان د اوسپنۍ پټلۍ د اداری په پلان کی شامل دی

د وچی بندرونه (Dry Port)
شمیره ښار شمیره ښار
۱ تورغندی ۷ تورخم
۲ آقینه ۸ خوست
۳ سپین بولدک ۹ بارامچه
۴ حیرتان ۱۰ زرنج
۵ واخان ۱۱ شیرخان بندر
۶ چاه سرخ    

 

د وچی بندرونه

 

څو الخیزه بندرونه (Multimodal Hub)
شمیره ښار ولایت
۱ جلال آباد ننگرهار
۲ مزارشریف بلخ
۳ هرات هرات
۴ کندهار کندهار

 

څو الخیزه بندرونه

 

فعال اسټیشنونه (Active Stations)
شمیره د افغانستان د اوسپنې پټلئ اداری فعال اسټیشنونه
۱ حیرتان
۲ جیرتان
۳ تازه امید
۴ نایب آباد
۵ مزارشریف
۶ آقینه
۷ تورغندی

 

فعال استیشنونه