ګالري

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۹۰۵۵۳) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

په حوت میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۳۵۸۷۳۹) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۸۷۴۴۵) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۸۰۹۵۰) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۸۱۵۵۹) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۹۰۱۹۴) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

په تېرو ۱۱ مياشتو کې د حيرتان بندر له لارې ۲.۸ ميليونه ټنه انتقالات ترسره شوي دي

د حيرتان-مزار شریف د اوسپنې پټلۍ پروژې د بيارغونې چارې پيل شوې

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۹۲۲۳۳) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

په دلو میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۳۸۱۴۶۹) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۱۰۲۳۲۷) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۹۱۵۹۳) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۷۹۸۳۴) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

په تېره جدي میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۳۸۶۶۴۹) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۸۷۲۶۶) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې ۱۴ تنه کارکوونکي ترکمنستان کې له تخنیکي زده کړو څخه فارغ شول

Pagination