ګالري

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۷۰۵۲۷) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۷۳۶۸۵) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

په حمل میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۳۵۲۹۴۰) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۷۳۶۵۷) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۸۲۸۱۳) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۷۴۰۲۹) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېرو دوو اونیو کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۱۵۱۴۹۵) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۹۰۵۵۳) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

په حوت میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۳۵۸۷۳۹) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۸۷۴۴۵) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۸۰۹۵۰) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۸۱۵۵۹) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۹۰۱۹۴) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

په تېرو ۱۱ مياشتو کې د حيرتان بندر له لارې ۲.۸ ميليونه ټنه انتقالات ترسره شوي دي

د حيرتان-مزار شریف د اوسپنې پټلۍ پروژې د بيارغونې چارې پيل شوې

تېره اوونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې (۹۲۲۳۳) مټریک ټنه انتقالات شوي دي

Pagination