هفته گذشته از طریق خط آهن (۷۰۳۱۹) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است!

Kalimullah Sah…
Sat, Nov 04 2023 12:22 PM
انتقالات

در هفته گذشته از تاریخ ۵ الی ۱۱ عقرب از طریق خطوط آهن افغانستان (۷۰۳۱۹) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است.

در این میان از طریق خط آهن حیرتان (۵۰۲۱۳) تُن، خط آهن آقینه (۳۴۲۹) تُن و خط آهن تورغندی (۱۶۶۷۷) تُن، مجموعاً (۷۰۳۱۹) تُن متریک که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و سایر مواد می‌شود، به کشور وارد و صادر شده است.

در مجموعه انتقالات یک بخش آن صادرات و ترانزیت است، در هفته گذشته (۵۰۳) تن اموال تجارتی صادر و ترانزیت شده که مقدار زیاد آن جوس آب انار است.

اداره خط آهن افغانستان سعی می‌ورزد تا شرایط مناسبی را برای انتقالات و سهولت‌های بهتری را برای بازرگانان فراهم نماید.

آمریت نشرات

۱۳ عقرب ۱۴۰۲ هـ.ش.

latest news and reports

BACK TO NEWS