پیام غم شریکی رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان در مورد تلفات ناشی از تصادم قطار در هندوستان!

Sayed Zaher Mo…
پیام غم شریکی