مصاحبه ها

  1. مصاحبه میرویس میرزکوال، معین مالی و ادرای، اداره خط آهن در برنامه محور تلویزیون  طلوع نیوز درمورد اهمیت خط آهن خواف- هرات
  2. مصاحبه انجنیرعبدالباری صدیقی، معین تخنیکی اداره خط آهن در هرات با تلویزیون ملی در مورد خط آهن خواف- هرات
  3. مصاحبه میرویس میرزکوال، معین مالی و ادرای، اداره خط آهن در برنامه محور تلویزیون  طلوع نیوز درمورد بهره برداری خط آهن آقینه_اندخوی
  4. مصاحبه انجنیرعبدالباری صدیقی، معین تخنیکی اداره خط آهن با تلویزیون ملی در مورد بهره برداری خط آهن آقینه_اندخوی
  5. مصاحبه معاون عملیاتی اداره در مورد اهمیت خط آهن اوزبیکستان، افغانستان و پاکستان
  6. گفت‌وگوی ویژه رییس عمومی اداره خط آهن افغانستان با شبکه خبری تلویزیون آرزو
  7. مصاحبه میرویس میرزکوال، معاون مالی و اداری اداره خط آهن افغانستان با STR NEWS در مورد پروژه ها و برنامه های اداره
  8. مصاحبه میرویس میرزکوال، معاون مالی و اداری اداره خط آهن افغانستان با تلویزیون آریانا نیوز، در مورد چالش های امنیتی و برنامه های اداره