لیست تفاهم‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و پروتوکل‌های اداره خط آهن افغانستان با نهادهای داخلی و خارجی

شماره

نام تعهد

موضوع

نام نهاد/ کشور

تاریخ امضا

وضعیت فعلی

دانلود فایل

1

تفاهم‌نامه

تفاهم‌نامه میان افغانستان و نمایندگی تیمیر یولری خط آهن ترکمنستان در مورد سروی، دیزاین و ساخت خط آهن تورغندی- هارت

ترکمنستان

Jun/16/2019

در حال اجرا

دانلود فایل

2

تفاهم‌نامه

تفاهم‌نامه میان افغانستان و نمایندگی تیمیر یولری خط آهن ترکمنستان در مورد جلب سرمایه‌گذاری جهت اعمار تاسیسات خط آهن در افغانستان

ترکمنستان

Jun/16/2019

در حال اجرا

دانلود فایل

3

تفاهم‌نامه

تفاهم‌نامه میان اداره خط آهن افغانستان و ترکمنستان تیمیر یولری نمایندگی وزارت صنعت و ارتباطات ترکمنستان پیرامون ساخت خط آهن آقینه- اندخوی

ترکمنستان

Feb/21/2019

تکمیل گردیده

دانلود فایل

4

تفاهم‌نامه

تفاهم‌نامه میان افغانستان و ترکمنستان پیرامون ساختمان خطوط آهن جهت انکشاف استیشن آقینه

ترکمنستان

Nov/2/2018

تکمیل گردیده

دانلود فایل

5

تفاهم‌نامه

تفاهم‌نامه افغانستان و تاجیکستان در راستای توسعه همکاری‌ها در بخش خط آهن

تاجیکستان

Dec/28/2019

در حال اجرا

دانلود فایل

6

تفاهم‌نامه

یادداشت تفاهم‌نامه میان اداره خط آهن فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان و شرکت سهامی خط آهن ازبیکستان در رابطه به توسعه همکاری‌های بیشتر

ازبیکستان

May/12/2017

پروژه‌های بین دو کشور در حال تطبیق می‌باشد

دانلود فایل

7

تفاهم‌نامه

یادداشت تفاهم میان اداره خط آهن افغانستان و وزارت ترانسپورت راه آهن ترکمنستان در خصوص ترمیم اساسی راه آهن استیشن تورغندی

ترکمنستان

Nov/23/2017

انتقالات و بهره‌برداری پروژه جریان دارد

دانلود فایل

8

تفاهم‌نامه

تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره خط آهن افغانستان و شرکت بیمه ملی افغان

شرکت بیمه ملی افغان

Nov/5/2018

تکمیل گردیده

دانلود فایل

9

تفاهم‌نامه

تفاهم‌نامه همکاری و تبادل معلومات میان اداره خط آهن افغانستان و ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه

ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه

Jun/4/2017

تکمیل گردیده

دانلود فایل

10

تفاهم‌نامه

یادداشت تفاهم میان اداره خط آهن ج.ا.ا و اداره خط آهن ترکمنستان

ترکمنستان

Jan/9/2021

در حال اجرا

دانلود فایل

11

موافقتنامه

در راستای اعمار مسیر خط آهن اصلی جلال‌الدین بلخی(کلخوز آباد)- پنج پایان(تاجیکستان)- شیرخان بندر افغانستان

تاجیکستان

Dec/30/2019

در حال اجرا

دانلود فایل

12

موافقتنامه

موافقتنامه بین دولت ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی خط آهن

ایران

Jan/1/2019

در حال اجرا

دانلود فایل

13

موافقتنامه

موافقتنامه میان افغانستان و ترکمنستان در خصوص محل عبور بین‌المللی خط آهن در سرحد دولتی میان افغانستان و ترکمنستان 2019

ترکمنستان

Feb/21/2019

در حال اجرا

دانلود فایل

14

موافقتنامه

موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبیکستان در مورد ترانزیت اموال

ازبیکستان

Dec/5/2017

بهره‌برداری پروژه جریان دارد

دانلود فایل

15

موافقتنامه

موافقتنامه میان افغانستان و ترکمنستان در خصوص محل عبور بین‌المللی خط آهن در سرحد دولتی میان افغانستان و ترکمنستان 2017

ترکمنستان

Jul/3/2017

انتقالات و بهره‌برداری پروژه جریان دارد

دانلود فایل

16

موافقتنامه

موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبیکستان در مورد خط آهن مرزی

ازبیکستان

Dec/5/2017

جریان دارد

دانلود فایل

17

موافقتنامه

موافقتنامه همکاری میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری ازبیکستان در مورد پروژه "تامین مالی، دیزاین و ساختمان خط آهن مزارشریف- هرات"

ازبیکستان

Dec/5/2017

در حال اجرا

دانلود فایل

18

پروتوکل

پروتوکل جلسه روسای اداره خط آهن ج.ا. افغانستان و ج تاجیکستان

تاجیکستان

Sep/17,18/2020

در حال اجرا

دانلود فایل

19

پروتوکل

پروتوکل سومین نشست گروه مشترک هماهنگ کننده برای تطبیق پروژه راه آهن تاجیکستان- افغانستان- ترکمنستان

سه جانبه

May/30/2017

در حال اجرا

دانلود فایل

20

قرارداد

قرارداد پیرامون پرداخت‌های ارایه خدمات تحصیلات عالی و نیمه عالی برای محصلین افغان و کارمندان اداره خط آهن افغانستان

ازبیکستان

2018

در حال اجرا

دانلود فایل

21

نقشه راه

برنامه عملی مشترک(نقشه راه) افغانستان- پاکستان- ازبیکستان برای برنامه ریزی پروژه ساخت خط آهن "مزارشریف- کابل- پیشاور"

پاکستان- ازبیکستان

Feb/2/2021

در حال اجرا

دانلود فایل

22

قواعد و مقررات

قواعد و مقررات بارچالانی و روابط مستقیم از طریق خط آهن افغانستان- ازبیکستان

ازبیکستان

Dec/5/2017

در حال اجرا

دانلود فایل

23

طرزالعمل

طرزالعمل در مورد سازماندهی ارتباط خط آهن از طریق سرحد دولتی افغانستان- ترکمنستان میان ایستگاه های تورغندی- سرحدآباد منعقده

ترکمنستان

Feb/21/2019

در حال اجرا

دانلود فایل