تاریخچه مختصر اداره مستقل خط آهن افغانستان

اداره خط آهن افغانستان


بر بنیاد استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، دولت متعهد شده بود که ادارۀ با صلاحیت خط آهن را، در راستای ساخت و توسعه يک شبکۀ ترانسپورتی ايمن، سریع و منسجم در کشور، ایجاد کند.

به این منظور، وزارت فواید عامه‌ وقت، طرح پیشنهادی را تهیه و ترتیب و جهت منظوری به شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، ارایه کرد.

شورای وزیران، طرح پیشنهادی را برای بررسی‌های بیشتر به کمیته اقتصادی این شورا راجع کرد. کمیتۀ موصوف در هماهنگی و تفاهم با ارگان‌های مربوطه،  موضوع را به‌صورت همه‌جانبه بحث و بررسی کرده و دیدگاهش را   دوباره به شورای وزیران محول کرد.

تا این‌که شورای وزیران در مصوبۀ شماره 10 مورخ 15/1/1391 خویش، اداره مستقل خط آهن را، در چارچوب یک بورد پالیسی‌ساز متشکل از وزرای معادن، تجارت و صنایع، ترانسپورت، مالیه و نمایندۀ اتاق‌های تجارت، به ریاست وزیر فواید عامه، تایید کرد.

در ادامه، شورای وزیران در مصوبۀ دیگری به تاریخ 8/3/1391 کمیته اقتصادی متذکره را مجددا موظف کرد تا ایجاد اداره خط آهن را در چوکات وزارت فواید عامه و یا اداره مستقل، با در نظرداشت طرح تشکیل، بودجه، منابع تمویل، ایجاد ظرفیت و طرح قانون‌مندی آن، مورد بررسی قرار دهد.

پس از آن، براساس مصوبۀ شماره 26 مورخ 3 میزان سال 1391 شورای وزیران و حکم شماره 4898 مورخ 8/4/1392 مقام ریاست جمهوری، صلاحیت‌ها و مکلفیت‌های وظیفوی این اداره مشخص گردید و فیصله شد تا طی سه سال، وزارت فواید عامه زمینه شکل‌گیری اداره مستقل خط آهن را به‌حیث ارگان مستقل اجرایوی، فراهم کند.

چنانچه به اساس مصوبۀ شماره 38 مورخ 11/11/1394 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، این اداره به‌گونۀ رسمی به اداره مستقل خط آهن افغانستان ارتقاء پیدا کرد.

در این راستا، وزارت فواید عامه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مستقل خط آهن افغانستان، تحت ریاست وزارت مالیه موظف شدند تا امور مالی و تشکیلاتی این اداره را ترتیب و طی مراحل نمایند.

از اثر آن، پروسه ساختار تشکیلاتی و صلاحیت‌های مالی اداره تحت کار قرار گرفت و بر بنیاد حکم شماره ۲۶۳ مورخ ۲۴/۷/۱۳۹۶مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، تشکیل این اداره برای سال ۱۳۹۶ نهایی و منظور گردیده و اداره خط آهن افغانستان به‌حیث اداره مستقل بودجوی، شروع به فعالیت کرد.

اداره مستقل خط آهن افغانستان به‌عنوان یک واحد بودجوی مستقل برای چندین سال به فعالیتش ادامه داد، تا این‌که براساس فرمان شماره 116 مورخ ۲ جدی ۱۳۹۷ مقام ریاست جمهوری، واحد اداری مرکزی جدیدی تحت عنوان «وزارت ترانسپورت» از ادغام وزارت ترانسپورت قبلی، اداره هوانوردی ملکی، اداره خط‌ آهن افغانستان، ریاست ترافیک وزارت امور داخله و وزارت فواید عامه، ایجاد شد.

هدف از تشکیل جدید، تحقق به‌موقع و مؤثر اهداف و اولویت‌های جمهوری اسلامی افغانستان در راستای تأمین حکومت‌داری‌ خوب، نهادینه‌سازی اصلاح اداره عامه، تسریع روند سرمایه‌گذاری استراتیژیک در عرصه زیربناهای کشور و رفع تداخل وظیفوی میان نهادهای یادشده و تحقق اصل صرفه‌جویی در مصارف، می‌باشد.

اکنون فعالیت ارگان‌های فوق الذکر تحت نام وزارت ترانسپورت ادامه دارد و اداره خط آهن افغانستان تحت چتر این وزارت جدیدالتاسیس وظایف و مسوولیت‌هایش را به پیش می‌برد.