قراردادهای تدارکات سال 1397

جدول قراردادهای عقد شده بودجه انکشافی و عادی از شروع سال ۱۳۹۹ که از طریق آمریت تهیه و تدارکات عقد گردیده است

شماره

نام پروژه

نمبر تشخیصه/ نمبر قرارداد

نوع بودجه

شرکت برنده

روش تدارکات

تاریخ آغاز کار

تاریخ ختم کار

قیمت نهایی قرارداد

دانلود فایل قرارداد

1

خریداری و انتقال کانکس ها و تجهیزات دفتری برای استیشن ها

MOPW/ARA/2017/NCB/G-009

انکشافی

شرکت ساختمانی نور

داوطلبی باز داخلی

09/10/96

29/12/96

8،243،701AF

دانلود فایل

2

قراردادسروی دیزان وتمدید ساختمان 10کیلومترخط آهن دراستیشن خط آهن آقینه

ARA/GOIRA/Agina/02/11/2018/003

انکشافی

اداره خط آهن ترکمنستان

منبع واحد

11/8/97

12/2/98

5،308،000.4$

دانلود فایل

3

خریداری تجهیزات ده کیلومتر خط آهن بندر آقینه

ARA/AQI/G-018

انکشافی

Horus Intertrade&Consulting Kft

منبع واحد

25/8/97

14/2/98

3،295،175.73$

دانلود فایل

4

اعمار سایه بان و نصب فنس جهت احاطه استیشن ها

MPW/ARA/2017/NCB/G-008

انکشافی

شرکت ساختمانی اجمل نور

داوطلبی باز داخلی

20-10-96

20-12-96

26،030،100AF

دانلود فایل

5

اعمار تعمیر  اداری ریاست خط آهن در ولایت بلخ

NPA/MOPW/96/W_1821/NCB

انکشافی

شرکت استیت کارپس

داوطلبی باز داخلی

20/12/96

20/09/97

43,451,155.21AF

دانلود فایل

6

اعمار تعمیر  اداری ریاست خط آهن در ولایت هرات

NPA/MOPW/96/W_1821/NCB

انکشافی

شرکت استیت کارپس

داوطلبی باز داخلی

20/12/96

20/09/97

45،927،337.38AF

دانلود فایل

7

ترمیمات اساسی بندر تورغندی  و ملحقات آن

MPW/ARA/1397/SS/W-003

انکشافی

فلزکاری آینده سازان

داوطلبی باز داخلی

18-11-96

4/7/97

7،042،105AF

دانلود فایل

8

نصب و منتاژ ترانسفارمر استیشن هوایی و تمدید شبکه 20.04kv در ایستگاه خط آهن روزنک

ARA/1397/SS/G-011

انکشافی

دافغانستان برشنا شرکت

داوطلبی منبع  واحد

30-11-96

12-01-97

4،638،858AF

دانلود فایل

9

خریداری و نصب سیستم سولری  برای استیشن های قطعه سوم خط آهن خواف - هرات

MPW/ARA/2017/NCB/G-007

انکشافی

شرکت یوروپین تکنالوژی ETC

داوطلبی باز داخلی

18-01-97

18-03-97

10،645،862AF

دانلود فایل

10

خریداری قرطاسیه باب سال مالی 1397

MPW/ARA/2017/NCBW/G-009

انکشافی

(EU-ADB)

ظهیرحسین لیمتد

نرخگیری

21/3/97

25/3/97

1،676،050$

دانلود فایل

11

اعمار تعمیر  اداری ریاست خط آهن در ولایت کندهار

NPA/MOPW/96/W_1822/NCB

انکشافی

شرکت استیت کارپس

داوطلبی باز داخلی

27/9/96

29/11/96

44،755،364.74AF

دانلود فایل