اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Sayed Zaher Mo…
ARA

فورم شماره: P_02

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره خط آهن افغانستان در نظر دارد، پروژه " 114 قلم مواد تعمیراتی و وسایل برقی مورد ضرورت سال مالی 1400" تحت شماره داوطلبی (ARA/1400/NCB/G-005) را به شرکت محترم تجارتی و خدمات لوژستیکی هیواد آورند، دارنده جواز نمبر(71327)، آدرس شرکت: کوته سنگی ناحیه 5، مرکز کابل، به قیمت مجموعی حد اقل مبلغ (950,805) نهصد و پنجاه هزار و هشت صد و پنج افغانی و حد اکثر مبلغ (2,108,785) دو میلیون یک صدو هشت هزار و هفت صد و هشتاد و پنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره خط آهن ج-ا-ا واقع سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی /کابل/ افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد