اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Sayed Zaher Mo…
ARA

فورم شماره: P_02
بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که اداره خط آهن افغانستان در نظر دارد، پروژه "پرزه جات مورد ضرورت وسایط نقلیه اداره خط آهن افغانستان برای سال مالی 1400" تحت شماره داوطلبی (ARA/1400/NCB/G-004) را به شرکت تجارتی نور بلال عیسی زاده، دارنده جواز نمبر(43196)، آدرس شرکت: سر کوتل خیرخانه، شهرک صفا ناحیه 17،مرکز کابل، به قیمت مجموعی حداقل مبلغ (1,787,520) یک میلیون هفت صدو هشتاد و هفت هزار و پنج صدو بیست افغانی و برای حداکثر قیمت مجمومی مبلغ (3,903,835) سه میلیون نه صدو سه هزار و هشت صد و سی پنج افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره خط آهن ج-ا-ا واقع سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی /کابل/ افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.