اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد!

Sayed Zaher Mo…
لوگو

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود که اداره خط آهن افغانستان در نظر دارد، پروژه "ترمیمات اساسی تأسیسات غیر ریلی (قطعه سوم خط آهن خواف – هرات" تحت شماره داوطلبی (ARA/1401/LCB/W-001) را به شرکت محترم ساختمانی سندریلا، دارنده جواز نمبر (D-29057) ، آدرس شرکت: کوچه سوم شیرپور، ناحیه نهم، مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ (12,517,046) دوازه میلیون و پنجصد و هفده هزار و چهل و شش افغانی با ده فیصد مصارف احتمالی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرګونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره خط آهن ا.ا.ا واقع ناحیه نهم، ګذر ۲۷، سرک عمومی شش درک، مقابل سایت شرکت اتصالات، اداره خط آهن کابل- افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.