اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Sayed Zaher Mo…
Logo

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که اداره خط آهن افغانستان در نظر دارد، پروژه " ترمیمات و تجهیز تعمیر ایستگاه خط آهن اندخوی" تحت شماره داوطلبی (ARA/1401/NCB/W-007)  را به شرکت محترم ساختمانی و سرکسازی راشیدکریم غیاثی، دارنده جواز نمبر(54198)، آدرس شرکت: ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب ، مرکز فاریاب- میمنه ، به قیمت مجموعی مبلغ (2,690,049.34) دو میلیون و شش صد و نود هزار و چهل و نو اعشاریه سی و چهار افغانی با ده فیصد مصارفات احتمالی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره خط آهن ا-ا-ا واقع سرک ناحیه نهم، گذر 27، سرک عمومی شش درک، مقابل سایت شرکت اتصالات، اداره خط آهن افغانستان – کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.