اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد!

Sayed Zaher Mo…
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین‌وسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود، که اداره خط آهن افغانستان در نظر دارد، پروژه " تهیه و تدارک 30 پایه کمپیوتر دسکتاب مکمل الاسباب بابت سال 1401" تحت شماره داوطلبی (ARA/1401/NCB/G-003)  را به شرکت خدمات لوژستیکی اتل عقاب، دارنده جواز نمبر(82100)،  آدرس شرکت: پروان دوم جوار پوهنتون خصوصی کاردان، مرکز کابل، به قیمت مجموعی مبلغ (1800000) یک میلیون و هشت صدهزار افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره خط آهن ا-ا-ا واقع سرک ناحیه نهم، گذر 27، سرک عمومی شش درک، مقابل سایت شرکت اتصالات، اداره خط آهن افغانستان – کابل وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.