اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Sayed Zaher Mo…
ARA

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره خط آهن افغانستان در نظر دارد، پروژه "تهیه و تدارک 81 قلم قرطاسیه باب مطبوع و غیر مطبوع مورد ضرورت سال مالی 1400" تحت شماره داوطلبی (ARA/1400/NCB/G-001) را به شرکت تجارتی احمد اسد حنیفی، دارنده جواز نمبر(0101-9348)، آدرس شرکت: جاده میوند، مرکز کابل، به قیمت مجموعی حد اقل مبلغ (821,725) هشت صدو بیست و یک هزار و هفت صدو بیست و پنج افغانی و حد اکثر مبلغ (1,205,041) یک میلیون دو صدو پنج هزار و چهل و یک افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می‌توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره خط آهن ج-ا-ا واقع سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی /کابل/ افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق‌الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.