اعلان مجدد محیط زیست شناس

Sayed Zaher Mo…
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۱:۱۷
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location

کابل ـ افغانستان

لایحه وظایف

............................................................................................................................................

عنوان وظیفه        : محیط زیست شناس

وزارت و یا اداره  : اداره خط آهن افغانستان

موقعیت               : کابل

بخش                : ریاست مطالعات و پروژه سازی

بست                  : (3)

گزارشدهی به      : سرتیم مطالعات تخنیکی

گزارشگيري از    : کارمندان تحت اثر

کود                 :

............................................................................................................................................

هدف وظیفه: سازماندهی و مدیریت امورات مربوط به زمین شناسی و ساختار جیولوژیکی مسیررهای که پروژه های خط آهن قرار است ازآن ساحات بگذرد.

............................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 •  تهیه و ترتیب پلان های کاری روزانه، ربعوار، ماهوار و سالانه بخش مربوط جهت نیل به اهداف اداره، تایید و منظوری ازسرتیم، آمر و رئیس مربوطه.
 • حصول اطمینان و بررسی دقیق اثرات محیط زیستی اعمار و احداث پروژه های خط آهن.
 • نظارت و کنترول ازپلانهای اداره در رابطه کاهش اثرات ناگوار زیست محیطی پروژه های خط آهن.
 • همکاریهای لازم ومناسب تیم های سروی و دیزاین در رابطه به تاثیرات زیست محیطی پروژه ها.
 • راهکارهای لازم ومناسب جهت کاهش میزان اثرات محیط زیستی احداث واعمار پروژه های زیربنایی خط آهن.
 • ایجاد طرح ها وپیشنهاد های عملی جهت جلوگیری ازخطرات به حیات وحش منطقه و کاهش میزان خطرات وارده.
 • تهیه پلانهای محیط زیست باتوجه به توسعه وانکشاف پایدار.
 • ترن نمودن کارمندان تحت اثر جهت بلندبردن سطح دانش مسلکی وارتقای ظرفیت آنها در ارتباط به مطالعات محیط زیستی وفواید آن درپروژه های خط آهن.
 • تجزیه، تحلیل و بررسی دقیق راپورهای تیم های ساحوی تحت اثردر رابطه به مطالعات زیست محیطی مسیر پروژه های خط آهن وارسال آن به سرتیم تخنیکی ،آمریت وریاست مربوطه.
 • تطبیق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف آمر و رئیس مربوطه مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7)، (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 •  درجه تحصیل
  • داشتن حد اقل سند تحصیلی به درجه لیسانس دررشته انجنیری محیط زیست به درجه های بالاتر ارجحیت داده میشود
 •  تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
  • داشتن حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 • مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
  •  مهارت های لازم در ارتباط به مطالعات تخنیکی پروژه های خط اهن ، اداره ، مدیریت و ارتباطات را داشته باشد.
  • آشنائی با پروگرام های  کمپیوتر و لیسان انگلیسی  و قانون خدمات ملکی.

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان  اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کنید