راپور مصارف بودجه انکشافی و عادی اداره خط آهن در سال 1397

     

راپور مصارف بودجه عادی و انکشافی سال 1397

 

فیصدی مصرف

مصارف انجام شده

بودجه منظور شده

تمویل کننده

نام/ شرح پروژه

کود پروژه

شماره

 

85.37%

412,147,521

482,780,045

اداره خط آهن افغانستان

 

70.54%

62,642,640

88,800,000

حکومت افغانستان و بانک انکشافی افغانستان ADB

حفظ و مراقبت، مصارف عملیاتی و ملحقات خط آهن از حیرتان الی مزارشریف و حمایت تخنیکی برای اداره خط آهن

AFG/890001

1

 

0%

0

15

حکومت افغانستان

مطالعات تخنیکی و خدمات مشورتی

AFG/890002

2

 

0%

0

15

حکومت افغانستان

اعمار سرک، تهیه تجهیزات مورد نیاز، بهره برداری و مصارف استیشن خط آهن بندر آقینه

AFG/890003

3

 

100%

6,000,010

6,000,025

حکومت افغانستان

ترمیمات اساسی بندر تورغندی و ملحقات خط آهن

AFG/890004

4

 

0 %

0

15

حکومت افغانستان

ساختمان خط آهن سپین بولدک- کندهار

AFG/890005

5

 

100%

4,638,858

4,638,873

حکومت افغانستان

ساختمان خط آهن قطعه چهارم خواف- هرات

AFG/890006

6

 

0%

0

15

حکومت افغانستان

ساختمان خط آهن تورخم- جلال آباد- کابل

AFG/890007

7

 

0.00%

0

15

حکومت افغانستان

ساختمان خط آهن کندز- شیرخان بندر- مزارشریف

AFG/890008

8

 

100%

0

15

حکومت افغانستان

ساختمان خط آهن تورغندی- هرات

AFG/890009

9

 

88.43%

225,192,328

254,667,308

حکومت افغانستان

ساختمان خط آهن آقینه- اندخوی

AFG/890010

10

 

0%

0

15

حکومت افغانستان

ساختمان خط آهن اندخوی- مزارشریف

AFG/890011

11

 

0%

0

15

حکومت افغانستان

خریداری تجهیزات و ماشین آلات بهره برداری و حفظ و مراقبتی خط آهن

AFG/890012

12

 

0%

0

15

حکومت افغانستان

دیزاین و ساختمان بنادر خشکه در سرحدات(زرنج، سپین بولدک، تورخم و شیرخان بندر

AFG/890013

13

 

88%

113,673,685

128,673,704

حکومت افغانستان

خدمات بهره برداری، حفظ و مراقبت و اعمار دفاتر ولایتی

AFG/890014

14

 

راپور بودجه عادی سال 1397

فیصدی مصرف

مصارف انجام شده

بودجه منظور شده

نام

کود

شماره

97.97%

1,440,932,627

1,470,798,295

اداره خط آهن افغانستان

96.74%

19,889,253

20,560,000

معاشات

210

1

93.17%

45,503,029

48,838,295

مصارفات

220

2

98.15%

1,375,540,345

1,401,400,000

کسب دارایی

250

3