قراردادهای تدارکاتی سال 1398

جدول قراردادهای عقد شده بودجه انکشافی و عادی از شروع سال ۱۳۹8 که از طریق آمریت تهیه و تدارکات عقد گردیده است

شماره

نام پروژه

نمبر تشخیصه/ نمبر قرارداد

نوع بودجه

شرکت برنده

روش تدارکات

تاریخ آغاز کار

تاریخ ختم کار

قیمت نهایی قرارداد

دانلود فایل قرارداد

1

قراردادتهیه وتدارک تیل پطرول1398

ARA/1398/NCB

عادی

ریاست مواد نفتی و گازمایع

داوطلبی باز داخلی

29/02/1398

29/02/1399

767،907AF

دانلود فایل

2

قرارداد پروژه ترمیمات اساسی دفاتر تعمیر مرکزی اداره خط آهن افغانستان

ARA/1398/ SSS/W-007

عادی

شرکت ساختمانی وسرکسازی حشمت (ابراهمی)

منبع واحد

23/04/1398

23/05/1398

2،141،598.5AF

دانلود فایل

3

تهیه و تدارک قرطاسیه باب و لوازم اولیه بابت سال مالی 1398

ARA/1398/ NCB/G-003

عادی

شرکت تجارتی کیهان حبیب

داوطلبی باز داخلی

31/05/1398

20/06/1398

940,878AF

دانلود فایل

4

اعمار 11باب  پوسته های امنیتی برای قطعه سوم خواف - هرات

ARA/1398/ NCB/W-005

انکشافی

شرکت ساختمانی اجمل نور

داوطلبی باز داخلی

3/06/1398

2/12/1398

18،654،115.35AF

دانلود فایل

5

پروژه دیتایل دیزاین و ساختمان خط آهن آقینه - اندخوی به طول 30 کیلو متر

ARA/GOIRA/Aqina-Andkhoy/17/04/2019/004

انکشافی

حکومت ترکمنستان

حکومت با حکومت

17/07/1398

16/07/1399

21،100،000$

دانلود فایل

6

خریداری تجهیزات روی ساخت پروژه خط آهن آقینه-آندخوی بطول 30 کیلومتر

ARA/AQI-AND/G019

انکشافی

Horus Intertrade&Consulting Kft

منبع واحد

12/08/1398

12/02/1399

9،237،901.7$

دانلود فایل

7

ارائه خدمات انترنیت مورد نیاز اداره مرکزی خط آهن افغانستان

NPA/CUID/NCS/36

عادی

افغان تیلی کام

چهار چوبی

12/08/1398

12/08/1403

پرداخت به اساس مصرف

دانلود فایل

8

پروژه خریداری تجهیزات دفتری میز و چوکی

ARA/1398/NCB/G-007

عادی

شرکت حامد الیاس لمتید

داوطلبی باز ملی

5/09/1398

20/09/1398

2,769,990AF

دانلود فایل

9

نصب و منتاژ یک باب ترانسفارمر استیشن برج برق 400kVA تعمیر جدید ریاست خط آهن بلخ

ARA/1398/ SS/G-006

انکشافی

د افغانستان برشنا شرکت

منبع واحد

12/09/1398

12/12/1398

4,363,044AF

دانلود فایل

10

نصب و منتاژ یک باب ترانسفارمر استیشن برج برق 400VA تعمیر جدید ریاست خط آهن هرات

ARA/1398/ SS/G-007

انکشافی

د افغانستان برشنا شرکت

منبع واحد

12/09/1398

12/12/1398

3،210،616 AF

دانلود فایل

11

پروژه دیتایل دیزاین فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات به طول 44 کیلومتر

ARA/1398/KH-HR/LICB/QCBS/C-003

انکشافی

شرکت مهندیسین مشاور صنعتی ایران

داوطلبی مقید بین المللی

30/09/1398

30/03/1399

181،000$

دانلود فایل

12

خریداری وسایط نقلیه تیز رفتار برای اداره خط آهن افغانستان

ARA/1397/ NCB/G-002

عادی

حکومت ترکمنستان

داوطلبی باز ملی

13/1/1398

27/11/1398

10،151،992AF

دانلود فایل