پروژه های پلانی

جدول معلوماتی پروژه های پلانی (پروژه های ساختمانی)
شماره نام پروژه موقعیت پروژه ولایت حالت پروژه طول پروژه کیلومتر حالت فعلی پروژه
مطالعات امکان سنجی مطالعات تخینکی- اقتصادی دیتایل دیزاین و ساختمان
1 ساختمان خط آهن شیرخان بندر-کندز-مزارشریف بلخ، کندز تکمیل تکمیل پلان برای سال 1396 187 پلانی
2 ساختمان خط آهن مزارشریف-شبرغان-اندخوی بلخ، شبرغان تکمیل تکمیل پلان برای سال 1397 220 پلانی
3 ساختمان خط آهن آقینه-اندخوی فاریاب تکمیل تکمیل پلان برای سال 1398 36 پلانی
4 ساختمان خط آهن تورغندی-هرات هرات تکمیل تکمیل پلان برای سال 1399 173 پلانی
5 ساختمان قسمت دوم قطعه چهارم خط آهن خواب-هرات هرات تکمیل تکمیل پلان برای سال 1400 44 پلانی
6 ساختمان خط آهن هرات- فراه فراه- هرات تکمیل تکمیل پلان برای سال 1401 216 پلانی
7 ساختمان خط آهن لشکرگاه- کندهار هلمند- کندهار تکمیل تکمیل پلان برای سال 1402 140 پلانی
8 ساختمان خط آهن کندهار-زابل-غزنی- لوگر- کابل کندهار- زابل- غزنی- لوگر- کابل تکمیل تکمیل پلان برای سال 1403 510 پلانی