کُد استیشن‌های باربری خطوط آهن افغانستان

نام استیشن باربری

کُد استیشن

نام استیشن به انگلسی

حیرتان(IMP)

۰۰۰۲۵۰

(IMP)Hairatan

حیرتان (EXP)

۰۰۰۲۵۱

(EXP)Hairatan

نایب آباد

۰۰۰۲۴۷

Nayebabad

آقینه (IMP)

۰۰۰۲۴۲

(IMP)Aqina

آقینه  (EXP)

۰۰۰۲۴۳

Aqina (EXP)

تورغندی (IMP)

۰۰۰۲۴۴

(IMP)Torghundi

تورغندی(EXP)

۰۰۰۲۴۵

Torghundi (EXP)

مزار شریف

۰۰۰۲۴۶

Mazar-e-Sharif

جیرتان

۰۰۰۲۴۹

Jairatan

تازه امید

۰۰۰۲۴۸

Taza omid