ساختار تشکیلاتی

بر اساس طرح تشکیل 1399، اداره خط آهن افغانستان دارای سقف تشکیلاتی 361 بست بوده که از جمله 152 بست آن در مرکز و متباقی آن مربوط به واحدهای دومی این اداره در ولایات است.

اداره خط آهن افغانستان دارای یک مرکزیت و واحدهای دومی در ولایت‌های بلخ (ریاست خط آهن بلخ)، هرات (ریاست خط آهن هرات)، فاریاب (ریاست خط آهن آقینه) و کندهار (آمریت خط آهن کندهار) می‌باشد.

رهبری اداره خط آهن افغانستان متشکل از رییس عمومی اداره (بست خارج رتبه)، معاون تخنیکی (بست فوق رتبه)، معاون مالی و اداری (بست فوق رتبه) و معاون عملیاتی (بست فوق رتبه) است.

طی سال مالی 1399 در مجموع 90 بست اداره خط آهن از طریق رقابت آزاد استخدام گردیده و تعدادی از بست‌های دیگر نیز در حال طی مراحل است.

برای دانلود چارت تشکیلاتی اداره اینجا کلیک کنید.