جمع‌آوری عواید به خزانه ملی در سال مالی 1399

  • هدف تعین شده عواید از طرف وزارت مالیه 3,300,000,000 افغانی )سه میلیارد و سه‌صد هزار افغانی(
  •  افغانی3,376,000,000 عواید تحقق یافته مبلغ )سه میلیارد و سه‌صد و هفتاد و شش میلیون افغانی(
  • با در نظرداشت هدف تعین شده 1.8 فیصد عواید بیشتر جمع آوری شده است.
  • نظر به سال مالی 1398 عواید ادره خط آهن 30 درصد افزایش یافته است.