وظایف و صلاحیت‌ های اداره

وظایف و صلاحیت‌های اداره خط آهن افغانستان قرار ذیل است:

 • طرح و تطبیق پالیسی‌های مربوط به خط آهن؛
 • تنظیم، سازماندهی، مدیریت و رهبری امور مربوط به فعالیت خط آهن؛
 • تشخیص و تثبیت منابع مالی جهت توسعۀ زیر بناهای خط آهن در کشور؛
 • عقد موافقتنامه‌ها و قرارداد‌های منطقوی و بین‌المللی دوجانبه یا چند‌جانبه، با سایر کشور‌ها در مورد خط آهن، طبق احکام قانون؛
 • فراهم نمودن تسهیلات لازم در زمینۀ جلب سرمایه‌گذاری، جهت توسعۀ شبکه های خط آهن؛
 • نظارت، کنترل و بررسی خط آهن و شبکه‌های خط آهن دولتی و غیر دولتی؛
 • نظارت از ساختمان، تأسیسات و عرضه کنندگان خدمات خط آهن، مبنی بر رعایت میثاق‌های بین المللی مربوط خط آهن که افغانستان به آن ملحق شده است؛
 • ترتیب شکل و محتوای تکت مسافرت و بارنامه طور کتبی والکترونیکی؛
 • پیشنهاد قیمت تکت مسافرت و کرایه اموال به بورد مسلکی؛
 • طرح و ترتیب لوایح و طرزالعمل‌های مربوط به خط آهن؛
 • ارایۀ گزارش فعالیتهای انجام شده در این اداره به مقام ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان؛
 • انجام سایر وظایف و صلاحیت‌ها مطابق احکام این قانون.