عکس ها و ویدیوها

تدویر کنفرانس بلخ؛ نقطه وصل افغانستان با آسیای مرکزی

حیرتان بندر

بندر حیرتان

Hairatan station

Afghanistan's first transit cargo was exported to China via the port of Hairatan

دحیرتان رېل پټلۍ له لارې چین ته لومړنۍ تجارتي محموله صادره شوه

ارسال اولین محموله ترانزیتی افغانستان به کشور چین از طریق خط آهن بندر حیرتان