همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۶:۲۹

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Background image

مدیر تقاطعات ایستگاه ها

هدف وظیفه: حصول اطمینان از وضعیت نورمال تمامی بخشهای ایستگاه ها و تقاطعات جهت حرکت و عملیات مصئون قطارها.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۶:۲۵

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Background image

مدیر مانورینگ

هدف وظیفه : سهمگیری و تامین مانور قطار های خط آهن  و تنظیم  خطوط  و حرکت مصون قطار و تشکیل قطار و واگونها درامتداد شبکه راه آهن.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۶:۲۱

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Background image

مدیر عملیات و نگهداری لوکوموتیف ها

هدف وظیفه: : فعال نگهداری ماشین آلات تجهیزات رولینگ ستاک ( لوکوموتیف ) و سایر اجزای محرکه بمنظور ارایه خدمات بهره برداری موثر و به موقع.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۶:۱۷

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Background image

مدیر سیگنالینگ

هدف وظیفه: کنترول روزانه از تجهیزات سیگنالینگ در ایستگاه ها و مسیر خط آهن، اقدام به موقع جهت رفع نواقص، حفظ و نگهداری، ترمیم، بازسازی، نصب و راه اندازی تجهیزات سیگنالینگ و سیستم های . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۶:۱۳

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Background image

مدیر حفظ و مراقبت ماشین ها

هدف وظیفه: حصول اطمینان از وضعیت نورمال تمامی ماشین آلات جهت بهره داری و حفظ و مراقبت خطوط آهن.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۶:۹

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Background image

مدیر حفظ و مراقبت واگون ها

هدف وظیفه :  سازماندهی و نظارت از امور مربوط به سیر و حرکت قطارها وسایر وسایط نقلیه ریلی  وتشکیل و تنظیم قطارها و واگون ها.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۶:۵

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Background image

مدیر تخلیه  و بارگیری 

هدف وظیفه : برنامه ریزی و مدیریت امور مربوط به تخلیه و بارگیری در ایستگاه  خط آهن مربوطه و بهره برداری مؤثر.

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۶:۱

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Background image

کارمند فنی سیگنالینگ

هدف وظیفه: کنترول روزانه از تجهیزات سیگنالینگ در ایستگاه ها و مسیر خط آهن، اقدام بموقع جهت رفع نواقص، حفظ و نگهداری، ترمیم، بازسازی، نصب و راه اندازی تجهیزات سیگنالینگ و سیستم های . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۹/۱۲ - ۱۵:۵۷

ایستگاه حیرتان- بلخ- افغانستان

Background image

کارمند تخنیکی قطار

هدف وظیفه:  حفظ وضعیت نورمال قطارها جهت حرکت و عملیات مصئون و بی خطر قطارها.

Pagination