واحدهای دومی اداره خط آهن افغانستان

اداره خط آهن افغانستان دارای چهار واحد دومی (ریاست خط آهن بلخ، ریاست خط آهن هرات، ریاست خط آهن آقینه و آمریت خط آهن کندهار)، در ولایت‌های بلخ، هرات، فاریاب و کندهار، است.

این واحدها به هدف تأمین شرایط مصئون و دوامدار انتقال اموال تجارتی، مدیریت و رهبری امور بهره‌برداری، حفظ و مراقبت تأسیسات خط آهن آقینه، ارتقای مهارت‌های مسلکی کارمندان زیر اثر، تطبیق پلان‌های انکشافی و خدماتی اداره خط آهن، ایجاد شده است.

 برای جزئیات بیش‌تر، مشمول معلومات عمومی، صلاحیت‌ها و مسوولیت‌ها، آدرس واحدهای دومی، شماره تماس مسوول، روی «معلومات بیشتر» کلیک شود.

 

شماره

اداره

موقعیت اداره

نام رئیس

شماره ارتباطی

آمر بهره‌برداری

شماره تماس

معلومات اداره

۱

ریاست خط آهن بلخ

چهار راهی نور_ نارسیده به تانگ تیل رئیس زاده نمبر۲

رضا مهدوی

۰۷۹۸۶۹۲۲۸۵

سید قدیم کریمی

۰۷۷۷۲۷۸۴۱۵

معلومات بیشتر

۲

ریاست خط آهن هرات

روبه روی درب سیلو_ شاهراه هرات قندهار_ ساحه پشتون پل_ولسوالی گذره

محمد بلال تیموری

۰۷۹۴۷۶۴۰۰۰

سید آقا عزیزی

۰۷۹۳۵۰۰۵۴۵

معلومات بیشتر

۳

ریاست خط آهن آقینه

ولسوالی خان چهار باغ_ غرب ریاست شاروالی آقینه_ بندر آقینه

عبدالملک دویغون

۰۷۹۴۰۵۰۰۰۳

ندارد

_

معلومات بیشتر

۴

آمریت خط آهن قندهار

عینو مینه

نعمت الله دوست

۰۷۴۴۴۹۰۰۲۰

_

_

معلومات بیشتر