همه عضویت‌ها

اتحادیه بین المللی خطوط آهن (UIC)

یو آی سی (UIC)، یک اتحادیه حرفه‌ای بین المللی در عرصه خط آهن و ترویج حمل و نقل ریلی

بیشتر

سازمان بین‌الدولتی حمل‌ونقل بین‌‌المللی خط آهن  (OTIF)

اوتیف (OTIF) یک سازمان مشترک 

بیشتر

مجمع منطقه‌یی خاورمیانه (UIC RAME)

به منظور گسترش فعالیت‌ها و استفاده از پتانسیل‌های منطقه‌یی «اتحادیه بین‌المللی راه‌آهن‌ها 

بیشتر

«سازمان همکاری خطوط آهن OSJD»

«سازمان همکاری خطوط آهن OSJD

بیشتر

همه عضویت‌ها

Planned services

Poll

Welcome to this MCIT surevey. Your response is very valueble to us, please take time answer all of the given questions.