بست های خالینمایش همه

شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۱۴:۳۶

کابل- افغانستان

Background image

Financial Specialist

برای معلومات بیشتر در مورد این بست و لایحه وظایف آن اینجا کلیک کنید

شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۱۴:۳۴

کابل- افغانستان

Background image

HR Specialist

برای معلومات بیشتر در مورد این بست و لایحه وظایف آن اینجا کلیک کنید

بسته شدهنمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۹:۳۲

آمر تطبیق قردادها

هدف وظیفه: مدیریت، کنترول، هماهنگی، ارزیابی، برنامه ریزی، گزارش دهی و تطبیق پروژه های خط آهن درکشور

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۹:۳۲

مدیر عمومی حفظ و مراقبت تاسیسات و تجهیزات

هدف وظیفه: مدیریت و برنامه ریزی امورات مربوط به حفظ و مراقبت تجهیزات زیربناها و تاسیسات خط آهن

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۹:۳۲

مدیریت عمومی بازاریابی

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و نظارت امور بازاریابی ترانسپورت خط آهن مطابق به نورم های قبول شده

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۹:۳۲

مدیر پروژه ها دو بست

هدف وظیفه: کنترول و نظارت از تطبیق پروژه ها، جلوگیری از مصارف اضافی در پروژه ها، ایجاد ارتباطات موثر و توحید گزارهای روزانه تیم های ساحوی

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۹:۳۲

کارشناس کنترول کیفیت

هدف وظیفه: ارایه مشوره بمنظور بهبود امور مربوط به کنترول کیفیت، ایجاد ارتباطات موثر، هماهنگی و همکاری با انجنیران و تیم های پروژه های خط آهن

یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ - ۹:۳۲

کارشناس بررسی اسناد پروژه ها

هدف وظیفه: مدیریت، هماهنگی، تجزیه و تحلیل اسناد قراردادها، تنظیم امور قرارداد پروژه های خط آهن و جلوگیری از مصارف اضافی در پروژه ها

بازنمایش همه

شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۱۴:۳۶

کابل- افغانستان

Background image

Financial Specialist

برای معلومات بیشتر در مورد این بست و لایحه وظایف آن اینجا کلیک کنید

شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۱۴:۳۴

کابل- افغانستان

Background image

HR Specialist

برای معلومات بیشتر در مورد این بست و لایحه وظایف آن اینجا کلیک کنید

شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ - ۱۴:۳۱

کابل- افغانستان

Background image

Procurement Specialist

برای معلومات بیشتر در مورد این بست و لایحه وظایف آن اینجا کلیک کنید