بست های خالینمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۹:۵۱

کابل_ افغانستان

Background image

اعلان مجدد انجنیر هایدرولوجی

هدف وظیفه: برنامه ریزی و مدیریت نورم و ستندردهای هایدرولوجیکی مورد نیاز در احداث پروژه های خط آهن

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۱:۱۷

کابل ـ افغانستان

Background image

اعلان مجدد محیط زیست شناس

هدف وظیفه: سازماندهی و مدیریت امورات مربوط به زمین شناسی و ساختار جیولوژیکی مسیررهای که پروژه های خط آهن قرار است ازآن ساحات بگذرد.

بسته شدهنمایش همه

شنبه ۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۱۱:۲۷

اعلان مجدد مدیر پروژه

برای معلومات بیشتر در مورد این بست روی لینک ذیل کلیک کنید.

https://ara.gov.af/en/re-announcement-project-manager

شنبه ۱۳۹۹/۱/۳۰ - ۱۰:۱۳

مدیر ساحوی بهره برداری و حفظ و مراقبت زیربناها

هدف وظیفه: تامین شرایط مصئون و دوامدار جهت انتقال اموال تجارتی و خدمات مسافربری از طریق خط آهن و مدیریت و رهبری امور بهره برداری و حفظ و مراقبت خطوط آهن تحت اثر آمریت مربوطه ، انکشاف . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱/۶ - ۱۰:۳

مدیر بخش سازمان OSJD و UIC اداره خط آهن افغانستان

هدف وظیفه   : مدیریت و هماهنگی بخش بهره برداری و انتقالات با سازمان OSJD. و اتحایده  UIC در مورد خط آهن

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۱۱:۲۱

فوکل پاینت آمریت مالی و حسابی اداره خط آهن (ریاست مالی و حسابی وزارت مالیه)

هدف وظیفه: تسلیم دهی تمام اسناد امور مالی و حسابی، عوایدی و اداری به وزارت مالیه، بانک مرکزی، ریاست عمومی عواید و سایر ادارات عندالضرورت، پیگری و تعقیب بموقع اسناد جهت حصول اطمنان و . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۱۱:۱۶

مسئول عواید و بارنامه ها

عنوان وظیفه: مسئول عواید و بارنامه ها

وزارت یا اداره: اداره خط آهن افغانستان

موقعیت: ولایت بلخ ( استیشن حیرتان مزار شریف)

گزارشدهی به: آمریت بهره برداری

............................ . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۱۱:۱۴

کارمند عواید و بارنامه ها

عنوان وظیفه: کارمند عواید و بارنامه ها

وزارت یا اداره: اداره خط آهن افغانستان

موقعیت: ولایت بلخ ( استیشن حیرتان مزار شریف)

گزارشدهی به: آمریت بهره برداری

........................ . . .

بازنمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۵ - ۹:۵۱

کابل_ افغانستان

Background image

اعلان مجدد انجنیر هایدرولوجی

هدف وظیفه: برنامه ریزی و مدیریت نورم و ستندردهای هایدرولوجیکی مورد نیاز در احداث پروژه های خط آهن

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۱:۱۷

کابل ـ افغانستان

Background image

اعلان مجدد محیط زیست شناس

هدف وظیفه: سازماندهی و مدیریت امورات مربوط به زمین شناسی و ساختار جیولوژیکی مسیررهای که پروژه های خط آهن قرار است ازآن ساحات بگذرد.

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۰:۳۲

کابل_ افغانستان

Background image

دریور

هدف وظیفه: پیشبرد امور راننده گی با رعایت قواعد و مقررات اداره و قوانین ترافیکی کشور جهت حل مشکلات ترانسپورتی کارکنان اداره مربوطه.