بست های خالینمایش همه

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۴۳

کابل_ افغانستان

Background image

مدیر عمومی ترانسپورت بست 4 اعلان مجدد

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و انسجام امور ترانسپورت و تخنیک وسایل اداره خط آهن.

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۴۳

کابل_ افغانستان

Background image

مدیرعمومی محاسبه جنسی بست 4

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و بررسی از دفاتر جنسی و اسناد خریداری اجناس، اسناد موجودی، اجناس قید شده به جمع اشخاص، بیلانس فاضلات و بافیات و اجرای حواله های جنسی

بسته شدهنمایش همه

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۴۳

مدیر عمومی ترانسپورت بست 4 اعلان مجدد

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و انسجام امور ترانسپورت و تخنیک وسایل اداره خط آهن.

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۴۳

مدیرعمومی محاسبه جنسی بست 4

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و بررسی از دفاتر جنسی و اسناد خریداری اجناس، اسناد موجودی، اجناس قید شده به جمع اشخاص، بیلانس فاضلات و بافیات و اجرای حواله های جنسی

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۲۹

آمربودجه بست 3 اعلان مجدد

هدف وظیفه: ترتیب و تنظیم پلان مالی بودجه عادی و انکشافی اداره در هماهنگی با بخشهای مختلف اداره، تقسیمات بودجه، دفاع بودجه عادی و انکشافی، اخذ تخصیصات بودجه منظور شده و طی مراحل قانونی . . .

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۲۹

آمریت منابع بشری بست 3

هدف وظیفه: مدیریت امور نیازسنجی منابع بشری، ساختار و لایحه وظایف، استخدام، ارزیابی اجراآت، سوانح، ارتباطات کارکنان، نیازسنجی آموزشی و شکایات کارکنان

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۲۹

مدیر عمومی ارزیابی و اجراآت کارمندان بست 4

هدف وظیفه: تنظیم و تطبیق ارزیابی اجراآت کارکنان مرکزی و ولایتی اداره مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی و طرزالعمل های مربوط بمنظور بلند بردن سطح کیفیت اجراآت و رشد استعدادها

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۷

آمر اسناد و ارتباط بست 3 اعلان مجدد

هدف وظیفه: اداره و تنظیم امور دفتر، تکثیر، احکام، فرامین، مصوبات، دستورالعمل ها، لوایح و مقررات نافده و تامین ارتباطات  بین شعبات داخلی و محلی اداره و سایر ادارات دولتی و غیر دولتی دیگر . . .