بست های خالینمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۱:۵۰

کابل

Background image

هماهنگ کننده پروژه ساختمان فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات

 

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

هماهنگ کننده پروژه ساختمان فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات

 

بست:

NTA

 

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

 

بخش مربوط:

ریاست ساختمان زیربناها

 

موقعیت بست . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۱:۱۸

کابل

Background image

انجنیر جیودیزی و کارتوگرافی

 

لایحه وظایف nTA

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

 

عنوان وظیفه:

 انجنیر جیودیزی و کارتوگرافی

 

. . .

بسته شدهنمایش همه

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۴:۳۱

متخصص تخنیکی پروژه فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات

هدف وظیفه:  کنترول، نظارت و مراقبت از تطبیق پروژه های ساختمانی مطابق مشخصات تخنیکی و شرایط قرارداد، مدیریت و جلوگیری از مصارف و زمان اضافی در پروژه ها، هماهنگی و ایجاد ارتباطات موثر با . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۴:۲۴

متخصص سیستم های دیجیتلی

هدف وظیفه : بهبود و بهینه سازی پروسه های کاری اداره با استفاده از فناوری های دیجیتلی (ایجاد، توسعه، پیاده سازی و بهینه سازی دیتابیس ها و سیستم های معلوماتی).

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۴:۱۸

انجنیر جیودیزی و کارتوگرافی

هدف وظیفه: سروی مقدماتی و تخنیکی ، تثبیت مسیرپروژه‌ها و نقطه گذاری ارقام تهیه شده بعد از سروی پروژه ها، مطالعه ساحه از طریق  سیستم اطلاعات جغرافیائی، ترتیب و تنظیم گزارشات و ارایه آن به . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۴:۱۵

انجنیر دیزاین سیگنالینگ و برق

هدف وظیفه: طرح و دیزاین سیستم های سیگنالینگ و برق ، تهیه و ترتیب اسناد پروژه وی شبکات سیگنالینگ و برق پروژه های خط آهن با در نظرداشت نورم ها و ستندردهای ملی و بین المللی.

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۲:۲۸

انجنیر دیزاین پروژه

هدف وظیفه: تهیه و ترتیب برآورد بل احجام کار فزیکی و مصارف پروژه های خط آهن جهت تعیین و تثبیت قیمت احداث و اعمار پروژه ها با در نظر داشت نورم و ستندردهای ملی و بین المللی.

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۴۳

مدیر عمومی ترانسپورت بست 4 اعلان مجدد

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و انسجام امور ترانسپورت و تخنیک وسایل اداره خط آهن.

بازنمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۱:۵۰

کابل

Background image

هماهنگ کننده پروژه ساختمان فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات

 

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

هماهنگ کننده پروژه ساختمان فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۱:۱۸

کابل

Background image

انجنیر جیودیزی و کارتوگرافی

 

لایحه وظایف nTA

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

 

عنوان وظیفه:

 انجنیر جیودیزی و کارتوگرافی

 

. . .
سه‌شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ - ۱۱:۱۳

کابل

Background image

انجنیر ساختمان خط آهن

 

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

 

عنوان وظیفه:

انجنیر ساختمان خط آهن

 

بست:

NTA

. . .