بست های خالینمایش همه

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۴۳

کابل_ افغانستان

Background image

مدیر عمومی ترانسپورت بست 4 اعلان مجدد

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و انسجام امور ترانسپورت و تخنیک وسایل اداره خط آهن.

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۴۳

کابل_ افغانستان

Background image

مدیرعمومی محاسبه جنسی بست 4

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و بررسی از دفاتر جنسی و اسناد خریداری اجناس، اسناد موجودی، اجناس قید شده به جمع اشخاص، بیلانس فاضلات و بافیات و اجرای حواله های جنسی

بسته شدهنمایش همه

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۱۳:۴۷

متخصص ارشد هماهنگی و ارتباطات (قراردادی)

      هدف وظیفه: تامین ارتباط و هماهنگی برنامه‌های دفتر مقام اداره خط آهن با ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، دفتر محترم شورای امنیت ملی، . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۱۳:۲۶

متخصص ارشد امور حقوقی (قراردادی)

هدف وظیفه: تشریح مواد قانونی و ارائه مشوره های حقوقی در اجراآت شفاف و قانونمند، همکاری در تحلیل گزارشات مطلوب و معیاری و سهمگیری فعال در تدوین قوانین، مقرره‏ها، نورماتیف‏ها، پالیسی‏ها و . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ - ۱۳:۱۸

کارشناس ارشد تحلیل اقتصادی (قراردادی)

  هدف وظیفه: تحقیق، تحلیل و ارزیابی مالی و اقتصادی فعالیت های مرتبط با استراتیژی ها، پالیسی ها و پلان های اداره خط آهن افغانستان و ارائه طرح های پیشنهادی مبتنی بر اصول و اساسات علم . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۰ - ۱۱:۲

مسئول مبادله قطار های استیشن آقینه

هدف وظیفه: تسلیم گیری و تحویل دهی واگون های اموال تجارتی و ترانزیتی مطابق به معیار های قبول شده خطوط آهن

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۴ - ۱۶:۲۹

آمریت تکنالوژی معلوماتی - اعلان مجدد

مشخصات بست:             

عنوان بست:                    امریت تکنالوژی معلوماتی  

بســــت:                         سوم

وزارت/اداره:                  اداره خط آهن افغانستان

موقعیت . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰ - ۱۵:۲۹

انجنیر جیودیزی و کارتوگرافی

هدف وظیفه: ترتیب نقشه‌های کارتوگرافی و استفاده از شبکات جیودیزیکی، ترتیب و تنظیم گزارشات و ارایه آن به بخش مربوطه جهت بهبود و موثریت امور فعالیت های کاری پروژه.

بازنمایش همه

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۴۳

کابل_ افغانستان

Background image

مدیر عمومی ترانسپورت بست 4 اعلان مجدد

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و انسجام امور ترانسپورت و تخنیک وسایل اداره خط آهن.

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۴۳

کابل_ افغانستان

Background image

مدیرعمومی محاسبه جنسی بست 4

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و بررسی از دفاتر جنسی و اسناد خریداری اجناس، اسناد موجودی، اجناس قید شده به جمع اشخاص، بیلانس فاضلات و بافیات و اجرای حواله های جنسی

شنبه ۱۴۰۰/۵/۹ - ۱۰:۲۹

کابل_ افغانستان

Background image

آمربودجه بست 3 اعلان مجدد

هدف وظیفه: ترتیب و تنظیم پلان مالی بودجه عادی و انکشافی اداره در هماهنگی با بخشهای مختلف اداره، تقسیمات بودجه، دفاع بودجه عادی و انکشافی، اخذ تخصیصات بودجه منظور شده و طی مراحل قانونی . . .