بست های خالینمایش همه

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ - ۹:۴۹

کابل_ افغانستان

Background image

مدیر عمومی ترانسپورت

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و انسجام امور ترانسپورت و تخنیک وسایط اداره خط آهن

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ - ۹:۳۵

Kabul_Afghanistan

Background image

کارشناس حواله‌جات انکشافی

هدف وظیفه: بررسی، ترتیب و تنظیم حواله‌های انکشافی و نظارت از طی مراحل اسناد مربوطه، راپورهای محاسباتی، جمع‌آوری معلومات حسابی و توحید گزارشات و تطبیق حواله‌های اجرا شده سیستم مالی(AFMIS . . .

بسته شدهنمایش همه

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ - ۹:۴۹

مدیر عمومی ترانسپورت

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و انسجام امور ترانسپورت و تخنیک وسایط اداره خط آهن

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ - ۹:۳۵

کارشناس حواله‌جات انکشافی

هدف وظیفه: بررسی، ترتیب و تنظیم حواله‌های انکشافی و نظارت از طی مراحل اسناد مربوطه، راپورهای محاسباتی، جمع‌آوری معلومات حسابی و توحید گزارشات و تطبیق حواله‌های اجرا شده سیستم مالی(AFMIS . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ - ۹:۲۹

انجنیر GIS

هدف وظیفه: مدیریت و برنامه‌ریزی جهت استفاده بهینه از سیستم جی آی اس در امور نقشه برداری و احداث پروژه‌های زیربنایی خط آهن با در نظرداشت نورم و ستندردهای ملی و بین المللی.

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ - ۹:۲۴

آمر تنظیم پروژه‌ها

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و سازماندهی امور پروژه‌ها، تطبیق پروژه‌ها و نظارت و بررسی از پروژه‌های خط آهن

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ - ۹:۱۵

آمر پلان و پالیسی

هدف وظیفه: طرح و ترتیب پلان‌های انکشافی و پالیسی‌های اداره در مطابقت به اهداف استراتیژیک اداره.

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ - ۹:۴

آمر ارتباط خارجه

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و پیشبرد امور بخش مربوطه به منظور تامین ارتباط بهتر و تنظیم سفرهای مقامات و کارکنان اداره و تأمین ارتباط و هماهنگی با سازمان بین المللی به منظور همکاری‌های . . .